Stillingsannonse:

Statnett søker konsernsjef

Søknadsfrist: 6.11.2020.

Mer info:

Arbeidsgiver: Statnett
Stillingstittel: Konsernsjef
Frist: 06.11.2020
Ansettelsesform: Fast

Sted: Nydalen Allé 33, 0484 Oslo


Russell Reynolds Associates bistår Statnett og dets styre med å rekruttere ny konsernsjef. I den forbindelse kan Managing Director Stig Dahlgaard Berntzen kontaktes på tel: 941 62 378, alternativt email: [email protected], for en innledende konfidensiell samtale.


NB! Søknad med CV sendes til [email protected]

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og skal planlegge, bygge, eie og drive det sentrale strømnettet på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte. Dette inkluderer nettforbindelser til våre naboland, samt sjøkabler til Danmark, Nederland og de nye forbindelsene til Tyskland og Storbritannia. Til sammen drifter Statnett om lag 11.000 km med høyspentledninger, 170 transformatorstasjoner og 1.600 km sjø- og landkabler over hele landet.

Systemansvaret innebærer å sikre leveringskvalitet og momentan balanse mellom produksjon og forbruk av strøm til enhver tid. Statnett ivaretar med dette oppgaver av stor betydning for samfunnssikkerheten. Forskning og utvikling skjer parallelt med kjernevirksomheten i selskapet, og det pågår en omfattende satsning på smarte løsninger for effektiviseringer og økt verdiskapning.

Statnett er organisert som et konsern med hovedkontor i Oslo og har ca. 1400 ansatte. Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Reguleringsmyndigheten for energi (RME) / Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for tilsyn innenfor energilovgivningen.

Se statnett.no for ytterligere informasjon.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som Statnets konsernsjef er en av norsk samfunnslivs mest sentrale roller. Det stilles store krav til konsernsjefens kvalifikasjoner, ikke minst evnen til å lede Statnett inn i det som karakteriseres som elektrifiseringens tiår . Dette innebærer drift og videreutvikling av det norske kraftsystemet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Etterspørselen etter nettkapasitet øker for tiden i flere regioner og koordinering av kapasitet og forsyningssikkerhet står sentralt.

Kvalifikasjoner

Statnetts nye konsernsjef må evne å balansere et sterkt operativt fokus på ledelse av en stor og kompleks driftsorganisasjon med de betydelige strategiske utfordringer og krav som samfunnet stiller. Konsernsjefen må også ivareta Statnetts nøkkelrolle i samarbeid om utviklingen av det fremtidige energisystemet i Norden og Europa. Statnetts nye konsernsjef må derfor ha god samfunns- og rolleforståelse i en stilling med et stort landskap av interessenter. Interessenter vil være både nasjonale, nordiske og europeiske og spenne bredt fra politiske beslutningstakere til næringsliv og den alminnelige forbruker. Rollen krever derfor utstrakt samarbeid på mange arenaer.

Personlige egenskaper

Vi søker en høyt respektert og solid leder som kan videreføre og forsterke Statnetts samfunnsansvar, gjennom å motivere og utvikle en organisasjon kjennetegnet av høy faglig kompetanse og integritet. Erfaring fra, eller innsikt i, energisektoren vil være en fordel.

Annet

Statnett er underlagt offentlighetslovgivningen. I utgangspunktet oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres, jfr. offentleglova § 25 annet ledd.

Om arbeidsgiveren

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven, og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

  • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
  • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
  • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
  • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
  • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
  • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
  • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere