Stillingsannonse:

Energisommerjobb i SINTEF:
ES-05 Norske lokale energisamfunn

Økonomisk analyse av potensielle business case for norske lokale energisamfunn

Motivasjon

Mer info:

Hovedveileder: Markus Löschenbrand, Forsker

Telefon: 948 60 561

E-post: [email protected]

Slik søker du

Søknad sendes til: [email protected]

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Nettside

Ledige stillinger på Instagram

Facebookgruppe for ledige stillinger

Det er en økende trend i kraftsystemet at det bygges ut lokal produksjon i distribusjonsnettet, for eksempel solceller for husholdninger eller nabolag. Denne utviklingen kan bidra til at energiforsyningen blir mer bærekraftig, fordi energi fra fossile kilder kan byttes ut med lokal, fornybar produksjon. Men distribuert produksjon gir utfordringer for driften av distribusjonsnettet, samt at det vil kreve nye markedsløsninger eller incentivordninger for å integrere lokal produksjon på en god måte.Lokale energisamfunn (Local Energy Communities, LEC)kan defineres på forskjellige måter, men innebærer ofte aktiv deltakelse fra sluttbrukere og lokal kontroll innenfor et avgrenset geografisk område.

Bakgrunn

Hovedproblemstillingen er utvikling av metoder og kunnskap for bedre forståelse av lokale energisamfunn og hvordan disse påvirker og kan integreres i kraftsystemet. For at LEC skal gi økonomiske fordeler og bidra til bærekraftig forsyning av energi, er det viktig at regler, forskrifter, tariffstrukturer og "good practices" blir utviklet i samarbeid med operatørene i distribusjonsnettet (Distribution System Operator, DSO) og andre stakeholders.

I tillegg tar prosjektet sikte på å gi innsikt i nylig utviklede beregningsteknikker i kraftsystemet, for eksempel maskinlæringsalgoritmer for prognosering, optimal utnyttelse av fleksibilitetspotensial og nettverksautomasjon.

Oppgaven er del av prosjektet FINE (Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System) og EU-prosjektet BEYOND (Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets). Disse prosjektene skal undersøke utvikling av et regelverk med et overordnet mål om sosioøkonomisk utbygning av kraftsystemet.

Oppgave

Målet for oppgaven er identifisering, analyse og karakterisering av mulige business case for LEC i det norske kraftsystemet og økonomisk analyse av disse.

  • Undersøke det juridiske rammeverket for operasjon av LEC i Norge og EU
  • Undersøke økonomiske insentiver for kunder som deltar i norske LEC
  • Utarbeiding av tre casestudier (hvor minst et må være mulig å implementere i Norge)
  • Simulering og økonomisk evaluering/sammenligning av de tre casestudiene

Ferdigheter

  • Programmering i et høynivåspråk, helst Python
  • Kunnskap om optimalisering
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper
  • Kunnskap om norske energimarkeder og/eller cryptovalutas er en fordel